Historia, którą musimy znać

Nie posiadam się z radości, że moje pokolenie nie doświadczyło koszmaru wojny. Nie oznacza to jednak, że nie musimy walczyć, bo w XXI wieku cały czas toczy się wojna – wojna informacyjna. W obliczu nasilających się ataków na Polskę, związanych z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej, postanowiłem zebrać minimum, łatwych do zapamiętania, kluczowych faktów historycznych, świadczących o heroizmie Polaków.

I’m filled with gratitude towards fate, that my generation have not experienced the horrors of war. I does not mean however, that in XXI century we do not need to fight, as there’s information war that taking place right now. In the light of recent attacks on Poland regarding the tragic events of II world war, I decided to gather bare minimum of easy to remember key historical facts, proving the heroism of Polish people.

303 Squadron Pilots

Polska była jedynym krajem w Europie, w którym podczas okupacji niemieckiej funkcjonowało podziemne państwo – zorganizowany ruch oporu o rozbudowanych strukturach, operujący na terenie całego kraju. Polskie Państwo Podziemne, poza regularnymi akcjami dywersyjnymi, zajmowało się edukacją, kulturą, produkcją broni oraz sądownictwem – wydawano i egzekwowano wyroki śmierci za kolaboracje z okupantem – wszystko w ścisłej konspiracji.
W ramach podziemnego ruchu oporu powołano organizacje poświęconą ratowaniu Żydów w obliczu niemieckiej eksterminacji: Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj, kryptonim „Żegota”, zajmowała się pomocą finansową, legislacyjną i lekarską dla polskich rodzin oraz instytucji (klasztory, domy opieki), ukrywających Żydów.
Podczas powstania w Getcie Warszawskim (kwiecień-maj 1943), Armia Krajowa, czyli organy zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, dostarczała broń powstańcom oraz przeprowadzała ataki na posterunki niemieckie po stronie “aryjskiej”. Nie jest prawdą, że Polacy tłumili powstanie razem z Niemcami.

Poland was the only occupied country to have the underground state – organised resistance with vast structures operating in the whole country. Polish Underground State, apart from regular guerrilla actions, has organised education, culture, weapons production and the judiciary system – death sentences were issued and enforced for collaborations with the occupiers – all in strict conspiracy.
As part of the underground resistance movement, an organization dedicated to saving Jews from the German extermination was established: Council to Aid Jews with the Government Delegation for Poland code name “Żegota”. It has dealt with financial, legislative and medical help for Polish families and institutions (monasteries, nursing homes), that were hiding Jews.
During the Warsaw Ghetto Uprising (April-May 1943), the armed forces of the Polish Underground State a.k.a. the Home Army , provided guns to the insurgents and carried out attacks on German stations on the “Aryan” side. It is not true that Poles suppressed the uprising together with the Germans.

Pośród odznaczonych tytułem Sprawiedliwi Pośród Narodów (Righteous Among the Nations), przyznawanym przez Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem, Polacy stanowią największą grupę pod względem narodowości (6 706 osób). To szczególny powód do dumy, jeśli uwzględnimy okoliczności:
Polska była jedynym krajem w okupowanej Europie, w którym za pomaganie Żydom, groziła kara śmierci (nie tylko dla “winnego”, ale i jego krewnych, a nieraz całej lokalnej społeczności). Niebezpieczeństwo czyhało na dobrych ludzi nie tylko ze strony Niemców, ale i braci, którym próbowali pomoc – w 1940 roku zawiązała się Żagiew, czyli żydowska organizacja kolaborująca z Gestapo, w celu infiltracji ruchu oporu w getcie, a także polskiego podziemia, która zrzeszała przeszło 1000 agentów. Nietrudno sobie wyobrazić, że pomoc Żydom, w obliczu takiej infiltracji, stanowiła jeszcze większe ryzyko, ale temat kolaboracji żydowskiej z nazistami i tego, jaką rolę odegrali oni w eksterminacji swoich pobratymców, to materiał na osobną historię.
Ponadto polskie społeczeństwo dotknęły silne represje, nie tylko ze strony niemieckiego, ale i sowieckiego okupanta – w 1940 roku w Katyniu Armia Czerwona zamordowała ponad 20 000 przedstawicieli polskich elit, a to był dopiero początek. Terror nie ustał po zakończeniu wojny, kiedy nowe władze komunistyczne, brutalnie zwalczając elementy reakcyjne, obrały za cel między innymi członków Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Bóg jeden wie, ilu szlachetnych ludzi zginęło z rąk komunistów, a ich heroiczne czyny zostały zapomniane przez historię.

Among those honored with the Righteous Among the Nations title, awarded by “Yad Vashem” – the Israeli Holocaust Martyrs and Heroes Memorial Institute, Poles constitute the largest group in terms of nationality (6 706 people). This is exceptional, especially if we take into account the following circumstances – Poland was the only country in occupied Europe where helping Jews was punishable by death (not only for “guilty” individual but also for their relatives and sometimes the entire local community). The danger lurked on good people not only from the Germans, but also from their brothers, they tried to help – in 1940 Żagiew was established, a Jewish organization collaborating with the Gestapo, in order to infiltrate the resistance movement in the ghetto, as well as the Polish underground. It associated over 1000 agents. It is not difficult to imagine, that helping Jews in the face of such infiltration was an even greater risk, but the subject of Jewish collaboration with the Nazis and the role they played in the extermination of their kind is a different story.
In addition, Polish people suffered severe repressions, not only from the German but also from the Soviet occupiers – in 1940 Red Army murdered more than 20,000 representatives of the Polish elite in Katyń, and this was just the beginning. Terror did not cease after the end of the war – the new communist authorities, when brutally combating reactionary elements, targeted the members of the Underground State and the Home Army. God knows how many noble people died at the hands of the communists, and their heroic deeds have been forgotten by history.

Człowiekiem, którego dotknęła taka niesprawiedliwość losu, był między innymi Witold Pilecki – rotmistrz (kapitan w kawalerii) AK, w 1940 roku, w ramach zorganizowanej akcji, dał się schwytać i uwięzić w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz, w którym organizował ruch oporu, a także zbierał informacje na temat niemieckich zbrodni, które zawarł w raporcie przekazanym na zachód – raporty Pileckiego, obok raportów Jana Karskiego, były pierwszym obszernym sprawozdaniem na temat sytuacji w niemieckich obozach śmierci, uzyskanym przez aliantów. Po wojnie Pilecki został aresztowany przez władze komunistyczne, następnie skazany na śmierć – wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. W trakcie ostatniego widzenia z żoną wyznał, że w porównaniu z więzieniem UB: “Oświęcim to była igraszka”. Jego pamięć powróciła dopiero po upadku komunizmu w Polsce.

One of the men who suffered such an injustice was Witold Pilecki – rotmistrz (captain in the cavalry) of Home Army. In 1940, as part of an organized action, he purposefully got captured and imprisoned in the KL Auschwitz concentration camp where he organized the resistance movement, as well as he collected information on the German crimes for the report that was sent to the west – Pilecki’s coverage, alongside reports of Jan Karski, were the first comprehensive data on the situation in the German death camps obtained by the Allies. After the war, Pilecki was arrested by the communist authorities, then sentenced to death – he was executed on 25th of May, 1948. During the last visit with his wife, he confessed that in comparison to the communist prison: “Auschwitz was a picnic”. His memory returned only after the fall of communism in Poland.

Witold Pilecki

Witold Pilecki

Polacy zbiorowo, jako naród, nie tylko ratowali swoich współobywateli, ale walczyli przeciwko nazistom na wszystkich frontach II wojny światowej. Ponieważ mieszkam w Anglii, w szczególnej pamięci mam Józefa Kosackiego – po ewakuacji do Wielkiej Brytanii, Kosacki wziął udział w konkursie na urządzenie pozwalające na wczesne wykrywanie min przeciwpiechotnych – jego projekt “Polish mine detector” okazał się najlepszy. Aby przyspieszyć produkcję, Józef Kosacki zrzekł się praw do swojego wynalazku, celem ratowania życia alianckich żołnierzy. Jego wykrywacz pozostawał na wyposażeniu Armii Brytyjskiej do 1995 roku.

Poles collectively, as a nation, not only tried to save their fellow citizens, but fought against the Nazis on all fronts of II world war. Because I live in England, I have a special memory of Józef Kosacki – after evacuating to Great Britain, Kosacki took part in a competition for best device allowing early detection of anti-personnel mines – his project “Polish mine detector” turned out to be the best. In order to speed up production, Józef Kosacki waived his rights to his invention in order to save lives of Allied soldiers. His detector remained in the service of British Army until 1995.

Józef Kosacki

Józef Kosacki

Kolejnym wielkim Polakiem, którego los zawiódł do Zjednoczonego Królestwa, był Generał Stanisław Sosabowski – twórca i dowódca pierwszej w historii Wojska Polskiego jednostki spadochronowej. Polacy pod dowództwem Sosabowskiego brali udział w operacji Market Garden, osłaniając pierwszą brytyjską dywizję powietrzno-desantową, w ekstremalnych warunkach. Po zakończeniu akcji Marszałek Bernard Montgomery, niesłusznie oskarżył Polaków o tchórzostwo, obarczając ich winą za jej niepowodzenie, co zszokowało zarówno polskich, jak i brytyjskich spadochroniarzy. Po wojnie Sosabowski został zdemobilizowany i wiódł skromne życie, pracując jako magazynier w Londynie – nie mógł wrócić do Polski, bo spotkałby go podobny los, co Pileckiego. W 2006 roku Pierwsza Samodzielna Brygada Spadochronowa została odznaczona Orderem Wojskowym Wilhelma przez królową Holandii, a Sosabowski otrzymał pośmiertnie Medal Brązowego Lwa. O Stanisławie Sosabowskim trudno jest napisać w kilku zdaniach, dlatego zachęcam do zapoznania się z dokumentem TVP Historia “Honor Generała”.

Another great Pole, who ended up in the United Kingdom, was General Stanisław Sosabowski – the creator and commander of the first parachute unit in the history of the Polish Army. Poles under Sosabowski’s command took part in Operation Market Garden, shielding the first British airborne division in extreme conditions. After the action, Marshal Bernard Montgomery, wrongly accused the Poles of cowardice, blaming them for their failure, which shocked both Polish and British paratroopers. After the war, Sosabowski was demobilized and lived a modest life, working as a warehouseman in London – he could not return to Poland, because he would meet a similar fate as Pilecki. In 2006, the First Independent Parachute Brigade was awarded the Wilhelm Military Order by the Queen of the Netherlands, and Sosabowski received the Bronze Lion Medal posthumously. It is difficult to write about Stanisław Sosabowski in a few sentences, so I encourage you to check the Polish TV documentary “Honor of the General”.

 Stanisław Sosabowski

Stanisław Sosabowski

Nie sposób pominąć też polski Dywizjon 303, wchodzący w skład Royal Air Force – podczas bitwy o Anglię polska eskadra przeszła do historii jako najskuteczniejsza w eliminacji wrogich samolotów. Cieszy mnie bardzo, że pamięć o polskich pilotach jest wciąż żywa – w 2017 roku w internetowym plebiscycie organizowanym przez „The Telegraph” i Muzeum Royal Air Force z okazji 100 rocznicy utworzenia RAF-u, twarzą obchodów, przytłaczającą większością głosów, wybrano Franciszka Kornickiego – ostatniego żyjącego dowódcę polskiej eskadry.

The Polish 303 Squadron, part of the Royal Air Force, can not be overlooked – during the battle for England, the Polish squadron has gone down in history as the most effective in eliminating enemy planes. I am very happy that the memory of Polish pilots is still alive – in 2017 in the online poll organized by “The Telegraph” and the Royal Air Force Museum on the occasion of the 100th anniversary of the RAF formation, Franciszek Kornicki, the last living commander of the Polish squadron, was voted to be the face of the celebrations by the overwhelming majority of votes.

Franciszek Kornicki

Franciszek Kornicki

Na każdy z powyższych akapitów napisano wiele książek, ale postanowiłem ograniczyć ilość informacji do minimum niepodważalnych faktów historycznych. Przytoczenie ich w dyskusji powinno skutecznie obezwładnić próby przypisania Polakom odpowiedzialności za Holokaust. Oto minimalny oręż w walce o honor Polski i dobre imię naszych przodków.

Many books have been written for each of the above paragraphs, but I have decided to limit the amount of information to a bare minimum of irrefutable historical facts. Bringing them during the argument should effectively overwhelm attempts to attribute responsibility for the Holocaust to the Poles. Here is the minimal weapon in the fight for the honor of Poland and the good name of Polish Heroes.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0